Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

27/3/2010) - Ngày 27 tháng 3 năm 2010. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16.M đã họp để tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2009 và đề ra một số kế hoạch kinh doanh cho năm 2011. Chi tiết quý vị cổ đông có thể xem Nghị quyết của HĐQT.

Xin mời download tại đâyBài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang