Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hoạt động công ty

Videos clip

Ngày 29 tháng 7 năm 2010 Công ty cổ phần Cơ Khí Licogi 16 đã nhận được công văn chấp thuận trở thành công ty đại chúng của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước. Từ thời điểm này Công ty cổ phần Cơ Khí Licogi 16 đã nằm trong hệ thống công ty đại chúng do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước quản lý và giám sát.

Chi tiết vui lòng download tại đây.Bài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LICOGi 16M&C
lên đầu trang